سنگ FRC

سنگ های FRC شامل پنجره های مشبک، ستون، نرده و المانهای سه بعدی در نمای ساختمان تکنولوژی جدیدی از گروه صنعتی سام سنگ می باشد